Om Fonden

Fundats for FSR’s Studie og Understøttelsesfond

Her kan du læse mere om FSR’s Studie- og Understøttelsesfonds grundlag.

Navn
§1 Fondens navn er FSRs Studie- og Understøttelsesfond.
§2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Vedtægt 
§3 Fondens formål er at yde støtte til:

  • Forskning af betydning for revisorstanden, herunder oprettelsen, og/eller driften af forskningsstillinger.
  • Medlemmer af FSR, når de på grund af alder, sygdom invaliditet eller anden dem utilregnelig årsag er kommet i trang, eller til afdøde medlemmers enker eller umydige børn, der er kommet i økonomisk trang. Endvidere kan der ydes økonomisk hjælp til myndige børn eller afdøde medlemmer, såfremt dette måtte anses for rimeligt begrundet i hensynet til en påbegyndt endnu ikke afsluttet uddannelse.

Fonden kan endvidere yde støtte til studieformål samt til almennyttige formål i øvrigt.

Kapital 
§4 Fondens egenkapital er pr. 1. januar 1993 kr. 7.820.914,00 som er opdelt i en bunden egenkapital kr. 6.468.343, og en fri egenkapital kr. 1.352.571.

På sammenlægningstidspunktet den 1. januar 1993 var de enkelte fondes kapital sammensat således:

  Bunden egenkapital Fri egenkapital
FSR’s Studiefond kr. 2.518.745 kr. 466.702
FSR’s Understøttelsesfond kr. 1.192.502 kr. 412.614
Statsautoriseret revisor Alf Nielsens fond kr. 2.757.096 kr. 473.255
I alt kr. 6.468.343 kr. 1.352.571


LEDELSE
§5 Fonden ledes af en bestyrelse på 4 personer, der udpeges af FSR’s bestyrelse efter følgende retningslinjer: 2 medlemmer fra FSR’s bestyrelse, 1 medlem med deponeret beskikkelse, 1 medlem fra uddannelsesinstitutionerne.
Stk. 2 Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen, og vælger selv sin formand.
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemme er tilstede.
Stk. 4 Bestyrelsen træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning foretage ændringer af denne fundats.
Stk. 6 Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

§6 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden. Efter bestyrelsens beslutning kan den daglige administration henlægges til under FSR’s sekretariat.

ÅRSREGNSKAB og REVISION
§7 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal være udarbejdet og underskrevet af bestyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Umiddelbart herefter sendes det underskrevne og reviderede regnskab til FSR.

Stk. 3 Med fradrag af henlæggelser efter stk. 4. påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastlagt i vedvægten. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis der er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.
Stk. 4 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af overs overskud til konsolidering af fondens formue.

§8 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

OPLØSNING
§9 Fonden kan opløses med fondsmyndighedens samtykke. Beslutning herom følger i øvrigt reglerne i §5. Eventuelle nettoaktiver uddeles efter bestyrelsens beslutning i overensstemmelse med de formål, som det fremgår af § 3.

KØBENHAVN D. 20. OKTOBER 1993
Margrethe Nørgaard
Formand

Steen Aage Bache

Torben Haaning

Jens Vetlov