Støtte af forskere

  • For ph.d.-studerende er fonden med til at finansiere ph.d.-projekter, såfremt fonden finder, at disse fagligt falder ind under revisorstandens opgaver. Den faglige afgrænsning sker i overensstemmelse med revisorlovgivningens afgrænsning. Da denne ikke er fuldstændig præcis og ændrer sig i takt med udviklingen i samfundet, er det klart, at der konkret altid vil skulle foretages vurderinger mht. om projektet falder inden for formålet eller ej. Som udgangspunkt støtter fonden maksimalt ph.d.-forløbet med 50 % af udgifterne til dette. Støtte kan ikke gives som generelt løntilskud. Såfremt støtten skal være større, skal dette skyldes helt ekstraordinære grunde. Fonden kan desværre kun støtte et begrænset antal ph.d.-studerende.
  • For ph.d.-studerende støtter fonden udenlandske studieophold, hvis ph.d.-projektet i øvrigt falder ind under fondens formål.
  • Forskningsprojekter i øvrigt, hvor ansøgere enten er ansatte med tilknytning til de højere læreanstalter eller i revisionsvirksomheder mv. Her foretages samme faglige vurdering som for ph.d.-studerende mht. om projektet falder ind under fondens formål.
  • Støtte til seniorforskeres forskningsophold i udlandet, hvis formålet med forskningsopholdet i øvrigt falder ind under fondens formål.
  • støtte til deltagelse i udenlandske konferencer mv., såfremt deltageren har papers mv. på konferencen
  • støtte til mulighed for at få udenlandske gæsteforelæsere og gæstelærere (typisk lektorer og professorer) til Danmark. Ansøgninger herom kan ansøges fra de højere læreanstalters faglige miljøer omkring revisorkandidatuddannelsen.
  • Publikations- og bogprojekter i øvrigt. For at et projekt kan godkendes skal der foreligge en faglig vurdering af, hvorvidt emnet ifølge revisorlovgivningen falder ind under revisors område.

Kalender

Bestyrelsen