Hvad støtter fonden?

FSR's Studie- og Understøttelsesfond støtter primært forskning til gavn for revisorbranchen.

Fonden udøver sin aktivitet i overensstemmelse med retningslinjerne for Fondens  formålsbestemmelser, dvs.:

 • Fonden støtter primært forskning af betydning for revisorstanden, herunder ph.d.-stipendier
 • Fonden kan yde støtte til medlemmer/afdødes medlemmers ægtefælle/børn, som er kommet i økonomisk trang
 • Fonden kan i særlige tilfælde støtte studerende/almennyttige formål i øvrigt.

For cand.merc.aud-studerende gives alene kollektive uddelinger til studierejser mv.
Fonden støtter ikke enkelte studerende under deres kandidatstudier, herunder udvekslingsrejser og specialer.
Fonden støtter ikke studerende på BA niveau.

For støtte til forskning gælder:

 • For ph.d.-studerende er fonden med til at finansiere ph.d.-projekter, såfremt fonden finder, at disse fagligt falder ind under revisorstandens opgaver. Den faglige afgrænsning sker i overensstemmelse med revisorlovgivningens afgrænsning. Da denne ikke er fuldstændig præcis og ændrer sig i takt med udviklingen i samfundet, er det klart, at der konkret altid vil skulle foretages vurderinger mht. om projektet falder inden for formålet eller ej. Som udgangspunkt støtter fonden maksimalt ph.d.-forløbet med 50 % af udgifterne til dette. Støtte kan ikke gives som generelt løntilskud. Såfremt støtten skal være større, skal dette skyldes helt ekstraordinære grunde. Fonden kan desværre kun støtte et begrænset antal ph.d.-studerende.
 • For ph.d.-studerende støtter fonden udenlandske studieophold, hvis ph.d.-projektet i øvrigt falder ind under fondens formål.
 • Forskningsprojekter i øvrigt, hvor ansøgere enten er ansatte med tilknytning til de højere læreanstalter eller i revisionsvirksomheder mv. Her foretages samme faglige vurdering som for ph.d.-studerende mht. om projektet falder ind under fondens formål.
 • Støtte til seniorforskeres forskningsophold i udlandet, hvis formålet med forskningsopholdet i øvrigt falder ind under fondens formål.
 • støtte til deltagelse i udenlandske konferencer mv., såfremt deltageren har papers mv. på konferencen
 • støtte til mulighed for at få udenlandske gæsteforelæsere og gæstelærere (typisk lektorer og professorer) til Danmark. Ansøgninger herom kan ansøges fra de højere læreanstalters faglige miljøer omkring revisorkandidatuddannelsen.
 • Publikations- og bogprojekter i øvrigt. For at et projekt kan godkendes skal der foreligge en faglig vurdering af, hvorvidt emnet ifølge revisorlovgivningen falder ind under revisors område.

Vedrørende ansøgninger angående støtte ved økonomisk trang gøres der opmærksom på, at skattereglerne er ændret på dette område, således at støtte fra fonden modregnes i offentlige ydelser. Ansøger skal selv opsøge gældende regler.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Uanset hvilken type ansøgning der er tale om, skal ansøgningen indeholde:

 • Motiveret ansøgning med grundig beskrivelse af det projekt fonden skal støtte.
 • Grundigt budget. Hvis fonden skal medfinansiere et projekt, skal budgettet for andre bidragydere også fremgå. Fonden finansierer ikke overhead eller generelt løntilskud.

Fonden lægger til grund, at der må stilles skærpede krav til ansøgninger, som er FSR-relaterede.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest en måned før det bestyrelsesmøde, hvorpå ansøgningen ønskes behandlet.

Bestyrelsesmøder:
25. august 2020
24. november 2020Ansøg her

Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Vælg venligst en kategori
Dette felt er påkrævet

Læs mere om vores Persondataforordningen (GDPR) her